11-06-2024

RODO do celów rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU AVE Jerzy Będkowski z siedzibą w Katowicach przy ul. Pokoju 3/5, 40-859 Katowice, NIP: 6340192349, REGON: 003539461 zwany dalej przedsiębiorstwem.

 

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony

Danych pod adresem email: ave@benzyny.com  lub na adres przedsiębiorstwa. 

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy

wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty

urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu

dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych

osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie

Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej,

przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą

przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od

Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i

zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą

przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby

wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody

na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i

innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz

otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IV. Okres przechowywania danych

1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas

niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,

2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres

przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym

przepisy nakazują nam przechowywać dane,

3. w zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

 

V. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez

przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora

danych i którym te dane są powierzane.

 

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania,

wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym

procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie

profilowania.

 

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

 

04-08-2023

TRAKO 15. Międzynarodowe Targi Kolejowe

Zapraszamy na nasze stoisko na 15. Międzynardowych Targach Kolejowych TRAKO 19-22 września 2023. Numer naszego stoiska: Hala D Stoisko numer 47
Czytaj więcej
29-03-2019

Targi TRAKO 2019

Zapraszamy na nasze stoisko na 13. edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych 24- 27 września 2019 NUMER NASZEGO STOISKA: HALA A, nr 60.
Czytaj więcej
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl